Menard Inter Group Sp. z o.o.

Wspólnoty mieszkaniowe

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

OFERTA NA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Zakładu Wielobranżowego MENARD INTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warlubska 17, Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie, oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami już od 0,70 zł./m2 powierzchni lokalu.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte m.in. w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami” „Kodeksie cywilnym” i innych. Działalność w zakresie zarządzania prowadzimy od lipca 1995 roku i aktualnie, zarządzając 65 nieruchomościami. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością. Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu zarządzaniu, przyczyni się do podniesienia wartości
rynkowej nieruchomości, estetyki oraz utrzymaniu w należytym stanie technicznym. Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem posiadanej w tym zakresie wiedzy. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomościami, profesjonalną kadrę techniczną i finansową.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

W ramach  zarządzania oferujemy Państwu wykonywanie  niżej opisanych czynności zwykłego zarządu zapewniających właściwą eksploatację nieruchomości oraz utrzymanie jej przez cały okres użytkowania w niepogorszonym stanie technicznym. 

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej:
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu
sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów,
 • przygotowanie projektu ewidencji księgowej,
 • przygotowanie pierwszego planu gospodarczego oraz podstawowych uchwał.

Współpraca z zarządem wspólnoty:

 • sporządzanie planu administrowania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do realizacji z zarządem wspólnoty,
 • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty;
 • przygotowywanie materiałów dla zarządu wspólnoty;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów statutów); 

Obsługa księgowo-bankowa:

 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu
  nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego
  wspólnoty.

Obsługa administracyjna i prawna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • świadczenie usług konserwacyjnych, łącznie z 24 godzinnym pogotowiem technicznym;
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie      
  udzielonych pełnomocnictw,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności wspólnoty.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości
  zgodnie z   wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżących napraw budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

Informujemy również, iż nasza Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Za wymienione powyżej czynności pobieramy wynagrodzenie zarządcy lub  administratora, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w umowie o powierzenie zarządu nieruchomością lub w umowie o administrowaniu. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu usług określonego w powyższych umowach i kształtuje się już od stawki 0,40 zł/m2 powierzchni zarządzanych lokali. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji zapraszamy do siedziby Firmy MENARD INTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub kontakt telefoniczny pod numerami: 603811640 lub 504937665. Deklarujemy dojazd do zainteresowanych Właścicieli nieruchomości lub Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na spotkania, na których omawiamy szczegółowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem nieruchomości. Na życzenie Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, czy Właścicieli nieruchomości organizujemy biura obsługi mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach.

Z wyrazami szacunku

MENARD INTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Menard Inter Group Sp. z o.o.

Kontakt

Menard Inter Group Sp. z o.o.

Napisz do Nas

  Scroll to Top